Dette mener vi om den nye storkommunen

Det er snart 11 måneder siden «nye» Sandefjord kommune så dagens lys. Vi har spurt 11 sentrale aktører hva de mener så langt.


Tekst: Henrik Sandvik

1) Hva er det mest positive ved nye Sandefjord til nå?

2) Hvor er forbedringspotensialet i kommunen størst?

3) Hva blir det viktigste for storkommunen fremover?

 

Banksjef Hans Jørgen Ormar, Handelsbanken

1) Vi merker at det er lettere å komme i kontakt med bedrifter i tidligere Andebu og Stokke. Det ser ut til at disse har omfavnet den nye kommunen.

2) Som innbygger savner jeg å se besparelsene fra sammenslåingen i form av bedret kommuneøkonomi og rom for bedre tjenester til innbyggerne – innen kultur, eldreomsorg, idrett, skole eller næring. Det blir spennende å se hvordan dette gir seg utslag i kommunens budsjett for 2018.

3) Kommunen har uttalt at de skal være «best på næring». Jeg kunne ønske meg at dette ble mer konkretisert; hva det innebærer og hvordan bedriftene skal merke det. Nøkkelen må være et mangfoldig næringsliv som vokser og etterspør arbeidskraft.

Konsernsjef Morten Fon, Jotun

1) Det er positivt at kommunen blir større og kan gi bedre tjenester, samt at Sandefjord er trukket frem som et godt eksempel på kommunesammenslåing. Det gir et godt image av en kommune som vil noe.

2) Det må skapes ro og en felles forståelse for fokusområder. Man har vært litt uheldige med enkeltsaker så langt. Det er viktig at man nå drar sammen i én retning og at det ikke skal slås politisk mynt på alle situasjoner hvor man har ulike syn.

3) Fokus, fokus og fokus... Det er viktig at man enes om hva som er viktig og mindre viktig. Mange områder er sentrale; skole, eldreomsorg, by- og næringsutvikling, og disse områdene må både gis fokus for at tjenestene skal bli bedre og for at man skal bli mer effektive. Vi må rett og slett skape en kommune hvor folk har lyst til å bo og å arbeide.

Styreleder Svein Tore Hedberg, Sandefjord Håndverks- og Industriforening

1) Det synes som at håndverksbedriftene får bredere eksponering blant innbyggerne i nye Sandefjord, da det ikke lenger er mindre kommuner som avgrenser nedslagsfeltet.

2) Generelt kan det virke som de ulike funksjonene fra de tre kommunene har hatt noen utfordringer i starten. Det ligger nok fortsatt et forbedringspotensial og bedre synergier å hente fra hverandre.

3) Å fokusere på å levere gode tjenester til innbyggerne, uavhengig av bosted i den nye storkommunen. Det er viktig ikke å glemme småstedene, slik at alle mottar like tjenester uavhengig av bosted. For oss er det ønskelig å fortsette den gode velviljen og gode kommunikasjonen i byggesaker, samt at det tilrettelegges for nye bedriftsetableringer.

Markedssjef Tine Kleive-Mathisen, Torp Sandefjord lufthavn

1) Flott at ordføreren vår engasjerer seg og følger opp både Andebu og Stokke, og inkluderer ALLE i vår nye storkommune, slik at de føler seg sett. Veldig bra at de satser på ny skole i Kodal og viser at det ikke bare er gamle Sandefjord som gjelder.

2) Det er viktig å skape ro i egen organisasjon og at egne konflikter løses internt og utenfor pressen. Viktig også at alle er samsnakket utad.  

3) Det er jo fint at de legger lista høyt hva gjelder næringsutvikling, det er det viktig å følge opp. Nye politikere fra Andebu og Stokke er friske pust inn i kommunen som tør å markere seg med nye impulser og kommer med forfriskende nye tiltak! La dem få slippe til og få spillerom. Samarbeid utover egen kommune blir viktig, så ikke bare tenk stort, men tenk ennå større og tenk samarbeid i hele regionen.

Daglig leder Eric Sandtrø, Fjellsport

1) Flere hyggelige folk!

2) Slutte å bruke «gamle» og «nye» Sandefjord. Bare Sandefjord holder – med tre flotte sentrum.

3) Etter utfordringene på rådhuset er det greit å la tiden få jobbe litt og la ting sette seg. Folk har ulike prioriteringer, flott at andre enn meg beslutter om det viktigste er kultur, skole, helse eller noe helt annet.

Daglig leder Inger Elisabeth Teien, Sandefjord Byen Vår

1) Sett fra vår side får vi nå flere innbyggere som kan bruke sentrum. Det lokale markedet utvides og skaper forhåpentligvis ny tilhørighet til sentrum. Potensialet for sentrum er jo blitt større da vi er blitt flere innbyggere.

2) Bedre informasjon/kommunikasjon til den lokale befolkningen (våre egne innbyggere).

3) Inspirere befolkningen til å utforske hele den nye kommunen, og ta hele kommunen i bruk. Vi må jobbe sammen om et levende sentrum med en god mix av boliger, handel og offentlige og private serviceinstitusjoner.

Styreleder Morten Gran, Sandefjord Næringsforening

1) Som den største kommunen er Sandefjord allerede blitt et tyngdepunkt i Vestfold. Økte ressurser og tettere samarbeid mellom tidligere naboer vil gi forbedringer som merkes.

2) For næringslivet vil et tettere samarbeid om utvikling av næringsarealer være viktig. Jeg tror vi i Sandefjord vil kunne gjennomføre gode helhetsløsninger som ivaretar viktige oppgaver innen helse, skole, kultur og infrastruktur til lavere kostnader slik at tilbudet blir bedre for alle. 

3) Holde fast ved målene som ble satt for den nye kommunen, og fokusere på å tilrettelegge for en utvikling som gjør Sandefjord til et enda mer attraktivt sted for nye og eksisterende innbyggere.

Konsernsjef Ole Vinje, Komplett

1) At tilgjengelige ressurser samles og forhåpentligvis utvikler et tilbud med høyere kvalitet for oss som er så heldige å bo og arbeide i denne flotte byen. Det er mye entusiasme fra mange og et mangfold av muligheter vi kan utvikle videre.

2) Nye bo- og næringsarealer er noe av det som er bra med nye Sandefjord. Ett stikkord er god infrastruktur. Andebu har fantastiske boområder, og en mer effektiv Kodalvei vil knytte kommunen tettere sammen. Det er et konkret forbedringsområde.

3) Fusjonsprosesser er krevende, og «lange briller» er nødvendig for at det skal bli bra. Å synliggjøre nye muligheter for næringslivet og innbyggerne vi være viktig. Skal vi bli blant landets mest næringsvennlige kommuner, må vi være på offensiven. Vi må fortsette å gjøre oss synlige og attraktive for mennesker og bedrifter som ønsker å etablere seg her – slik vi gjør med Tenk stort, tenk Sandefjord-samarbeidet.

Leder Elin Feen, Kulturrådet i Sandefjord

1) Vi har fått en spennende og sammensatt kommune. Plutselig har vi fått blikket opp for hva som skjer mellom 5 og 20 minutter fra der vi bor.

2)  Vi kan med fordel trene på å bli mer visjonære. Fange opp muligheter og oppdage at oppfinnsomhet og nøktern økonomiføring faktisk kan gå hånd i hånd. I tillegg til politikere har vi som er aktive kulturutøvere og -brukere også en vei å gå. Vi må være villige til å vise hverandre mulighetene, tilbudene og særegenhetene hver grend, skolekrets eller forening kan bidra med. Vi er tre tidligere kommuner som må kunne by på seg selv, og ikke bare vente på at noen skal ringe på. 

3) Vi i Sandefjord kulturråd er opptatt av en helhetlig tenking. «Gamle» Sandefjord bar nok til en viss grad preg av klattvis prosjektering, og kanskje litt sidrompa diskusjoner som ofte handlet om forpleining av kjepphester. Nå er vi blitt nødt til å kikke på en ny helhet, og vi kan håpe på en spenstig inngang for den kommende kommuneplanen.

Adm. direktør Lars Fredrik Bakke, Wood

1) At man har startet på å utvikle en helhetlig nærings- og arealutvikling i den nye storkommunen.

2) Vanskelig å si fra siden, men transportløsninger rundt knutepunkter som Torp kunne vært bedre (buss, jernbane og E18 kunne knyttes bedre sammen). Det er også viktig å få utnyttet de større kompetansesentrene i den nye kommunen på en effektiv måte slik at servicetilbud og kvalitet går opp samtidig som man får en kostnadseffektiv organisasjon.

3) Tenke strategisk og langsiktig, og tørre å ta vanskelige diskusjoner (slik som fergesaken) for å sikre en langsiktig utvikling. Selv om Sandefjord er blitt en større kommune, er vi en del av en større region. Det er fortsatt viktig å evne å samarbeide med våre naboer.

Leder Thor Henning Nilsen, Idrettsrådet i Sandefjord

Det er for tidlig å konkludere, men her er noen innspill:

Optimismen var nok i overkant høy – ikke forvent å se resultater allerede. En del må legge fra seg lokalentusiasmen og se helheten. Samtidig må man forstå at man ikke kan få det beste fra hver av de gamle kommunene uten også å bidra. Hittil har det vært for mye «vil ha». «Gamle» Sandefjord hadde penger på bok, var veldrevet sammenlignet med mange andre kommuner og gikk med overskudd, noe som gjorde at man kunne sette i gang og gjennomføre prosjekter til beste for mange. Tydeligheten og langsiktigheten er svekket. Viktigst for Sandefjord vil være å få politikere, administrasjon og innbyggere til å innse at man må velge det som fungerer selv om man ikke har funnet på det selv. Spesielt må politikere være ydmyke, lydhøre og tålmodige. For å skape en god kommune må alle behov tilgodeses, og det hjelper ikke å sette innsats inn på ett felt uten å tenke helhet.

(Denne artikkelen sto først på trykk i andre utgave av næringslivsmagasinet iSandefjord, som kom ut 21. oktober 2017.)

Klikk her hvis du vil vite mer om Sandefjord!

;