Tenk Grønt

Sandefjord satser i millionstørrelse for et renere miljø, og det er en æressak å holde byen ren. Kommunen selv er miljøsertifisert etter Miljøfyrtårn-standarden, og har fått følge av nærmere 250 bedrifter i Sandefjord. Sandefjord er den kommunen i Norge, sett opp mot antall innbyggere, med flest Miljøfyrtårnsertifiserte bedrifter

Sandefjord kommune har et eget klimabudsjett, og målet er blant annet at kommunen i 2030 skal redusere klimagassutslippene med minst 40 prosent sammenlignet med 1990-nivå. Klimabudsjettet viser en rekke ulike tiltak, og det planlegges blant annet for et solcelleanlegg på rådhuset. 1500 m² med solcellepaneler skal kunne produsere 207.000 kWh årlig, noe som vil gi et indirekte redusert klimagassutslipp på nesten 25 tonn CO₂. Et annet tiltak er å oppgradere gatebelysningen til LED. Det er lagt til grunn at det skiftes 350 lyspunkter i året, som vil gi en årlig CO₂-reduksjon på 11,7 tonn

Et annet stort satsningsområde er Sykkelbyen Sandefjord. Kommunen ønsker at flere setter seg på sykkelen, og har som mål at sykkelandelen i 2025 er på ti prosent. Det jobbes kontinuerlig med å tilrettelegge enda bedre for gående, syklende og kollektivreisende. 

Det er også opprettet fjernvarmeanlegg flere steder i Sandefjord. Fjernvarmen i Sandefjord vil bidra til reduserte klimagassutslipp. Fjernvarmesentralene i Sandefjord fyres med flis, pellets og hestemøkk, som alle er nær klimagassnøytrale, i motsetning til olje og gass.

Les mindre
©Olav Akselsen
©Julia Horn
©Sandefjord kommune

I 2025 skal minst 50% AV PERSONREISENE i Sandefjord være med kollektiv, sykkel eller gange

Sandefjord kommune skal REDUSERE KLIMAUTSLIPPENE med 40% innen 2030