Samling i sentrum

Et levende sentrum skaper tilhørighet, identitet, opplevelser, sosial samhandling og lønnsomme bedrifter, skriver Elisabeth Teien i Sandefjord Byen Vår.


Denne kommentaren ble først publisert i Sandefjords Blad 21. mars 2016.

 

Sandefjord er byen med mange kvaliteter. En god kombinasjon av attraktive steder å bo, jobbe, drive næring, gode oppvekstvilkår, et blomstrende kulturliv og ikke minst et oversiktlig og konsentrert bysentrum. Et godt utgangspunkt for det gode liv.

Utvikling av et attraktivt og urbant sentrum er av stor betydning for å utvikle byene og tiltrekke seg kvalifiserte og kunnskapsrike personer. Derfor er det lønnsomt å utvikle sentrum med kvaliteter, særpreg og aktiviteter – og sørge for at det skjer ting.

Tilhørighet

Et levende sentrum skaper tilhørighet, identitet, opplevelser, sosial samhandling og lønnsomme bedrifter. Et velfungerende sentrum er viktig for å sikre befolkningen urbane kvaliteter.

Sandefjord Byen Vår AS ønsker å være med på å skape Norges beste bysentrum i Norges beste by.

Sentrum skal være byens viktigste møteplass, og skal være byens hovedarena for handel, offentlig og privat tjenesteyting, trivsel, kultur og opplevelser. Uten sentrum ingen by.

 

Felles visjon

Sandefjord har i dag et godt utgangspunkt med et konsentrert og oversiktlig bysentrum. Her tilbys flotte shoppingopplevelser, kafé- og byliv, gode restauranter med kokker og matopplevelser i særklasse, kulturopplevelser av ypperste klasse, vakre parker og offentlige byrom. Alt dette som er med på å skape byens identitet.

Men alt dette må ivaretas og videreutvikles. Sentrum i norske byer står i dag overfor store utfordringer. Vitalisering av sentrum bør derfor få enda mer fokus.

Forutsetningene for Sandefjord sentrum er gode, men for at dette skal videreutvikles og oppfylle de krav til urbanitet som stilles spesielt fra den yngre generasjon i dag, må alle ha en felles visjon om å satse på sentrum.

Rammevilkår

Et tett og forpliktende samarbeid mellom de viktigste aktørene i sentrum er viktig. Berørte myndigheter og forvaltningsorganer, både lokalt og sentralt, må tilrettelegge og optimalisere rammevilkårene for en dynamisk og økonomisk bærekraftig sentrumspolitikk.

Bysentra bør utvikles til funksjonelle arenaer for handel og tjenesteyting, kultur og opplevelse, med god infrastruktur og gode forhold for boligetablering (fortetting). Man må ta grep for å sikre at flere får lyst og mulighet til å bo i sentrum.

Dette krever politikere som ser helheten og fører en politikk som gir forutsigbarhet og rom for enda mer aktivitet gjennom politiske vedtak og grep. Vi trenger visjonære og utviklende planer for sentrum. 

Gårdeiere og næringsdrivende bør inngå et mer forpliktende samarbeid. Et mer forpliktende samarbeid lokalt som kan være egnet her er den canadiske modellen «Business Improvement District», der næringsdrivende i et begrenset geografisk område – etter avstemming – vedtar at de skal investere i næringsfremmende tiltak som styrker områdets konkurranseevne.

Tjenester inn i sentrum

Utbygging av handelsarealer utenfor sentrum bør begrenses. Tjenesteytende virksomheter må i større grad lokaliseres til sentrum. Handel og service er noen av de viktigste drivkreftene for utvikling av attraktive og levende bysentrum.

Sandefjord Byen Vår vil fortsatt jobbe aktivt for å være med på å videreutvikle og markedsføre Sandefjord bysentrum. Vi vil gi publikum gode opplevelser ved å ferdes i sentrum, i form av ulike aktiviteter (julegater), arrangementer (Handelens Dag m.m.), god tilgjengelighet, god service, bransjekunnskaper og næringspolitisk arbeid.

Positiv sentrumsutvikling er viktig, vi trenger en felles arena for gode opplevelser, og det man gir oppmerksomhet vokser!

 

En annen aktør som bidrar positivt til lokalsamfunnet, er Grans Bryggeri. Jeg vil gjerne utfordre daglig leder Morten Gran.

HANDELENS DAG: Sandefjord Byen Vår står flere store arrangementer, og da myldrer det av folk og tilbud i Sandefjord.
STORE AMBISJONER: Elisabeth Teien i Sandefjord Byen Vår brenner for by- og sentrumsutvikling.

Lederstafetten

;